Koronavirusepidemian aiheuttama jatkuva epävarmuus on saanut pohtimaan työssä ja elämässä arvostettavia asioita. Jokainen, iästä riippumatta, haluaa tehdä työtä, joka on mielekästä ja jolla on merkitystä sekä itselle että muille. Merkityksellisyyden tunne auttaa jaksamaan, mutta myös innostumaan ja innostamaan muita. Nyt jos koskaan tätä tunnetta on vahvistettava tunneälykkäällä johtamisella.

Kriiseillä on taipumus kirkastaa tärkeimmät arvomme, toteavat Työn Tuuli -lehdessä Tapio Aaltonen, Pirjo Ahonen ja Jaakko Sahiluoma. Heidän mukaansa merkityksen kokemus on ihmisen inhimillinen perustarve. Haluamme elää elämää, joka tuntuu elämisen arvoiselta ja jolla on tarkoitusta myös muille.

Yritykselle on olennaista, että merkityksellisyyden kokemuksen omaava työntekijä on motivoituneempi, tehokkaampi ja luovempi kuin henkilö, joka on vain ”täällä töissä”. Hän on niin ikään valmiimpi ja halukkaampi ottamaan vastaan uusia haasteita, joustamaan, venymään ja oppimaan uutta. Merkityksellisyyden tunne on myös tehokkaiden ja hyvin toimivien tiimien kivijalka.

Tutkijatohtori Frank Martelan mukaan työn sisällöksi ei enää riitä, että työ tuottaa toimeentulon ja materiaalista omaisuutta. Työ on merkityksellistä, kun siinä saa toteuttaa itseään ja hyödyntää omaa osaamistaan, se on omien arvojen mukaista ja sen tulokset vaikuttavat positiivisesti yritykseen ja ympäröivään maailmaan. Yksilö kokee olevansa tarpeellinen ja arvostettu osa työyhteisöä ja näkee työnsä tuloksen.

Hyvä ikäjohtaminen on merkityksen johtamista

Totesin Porin SuomiAreenalla jo kymmenen vuotta sitten, että ikäjohtamisessa on kysymys ikään liittyvien tekijöiden ohella erilaisuuden ja yksilöllisyyden huomioon ottamisesta johtamisessa, töiden suunnittelussa ja organisoinnissa. Tavoitteena pitää olla, että jokainen työntekijä – ikään katsomatta – voi kokea työnsä mielekkääksi ja tuntea olevansa työyhteisölle arvokas. Väitöstutkimukseni pohjalta totesin myös, että hyvä ikäjohtaminen vaatii johtajalta ja esimieheltä hyviä tunneälytaitoja.

Työn ja elämän merkityksellisyys syntyy suhteessa omiin henkilökohtaisiin arvoihin, arvostuksiin ja tavoitteisiin. Se, mikä toisesta voi tuntua merkitykselliseltä, voi olla toiselle jotain ihan muuta. Työtehtävä, joka jossain elämäntilanteessa voi tuntua hyvinkin merkitykselliseltä, voikin toisessa elämänvaiheessa olla vähemmän mielekästä ja motivoivaa, tai päinvastoin.

Tällä hetkellä korostetaan, että 2000-luvulla työelämään tulleet y- ja z- sukupolvet haluavat työn olevan entistä enemmän arvojensa mukaista ja merkityksellistä. He haluavat tietää työnsä päämäärän ja tavoitteet ja sen, mihin voivat työllään vaikuttaa. Jos oma tai uutta työtä tarjoava organisaatio ei pysty näitä odotuksia täyttämään, he etsivät työtä jostain muualta.

Työn mielekkyys ja merkityksellisyys on kuitenkin keskeinen voimavara ja sisäisen motivaation lähde kaikenikäisille. Jos yksilön toiveita työlle ja johtamiselle ei tunneta eikä hänen osaamistaan tunnisteta, arvosteta ja osata hyödyntää, työ ei voi tuntua kovin mielekkäältä.

Tunneälykäs johtaja tulkitsee ja luo merkityksiä

Palkitsevasta työstä kirjan kirjoittanut KTT Satu Berlin on todennut, että johtamiselta vaaditaan nyt kykyä nähdä pahimman yli ja luoda yhteisöllisyyttä myös virtuaalisessa työympäristössä. Epävarmassakin ajassa työtä voidaan kehittää inspiroivaksi ja työssä saa kokea tarkoitusta ja arvostusta. Tähän tarvitaan Berlinin mukaan johtajalta ja esimieheltä tunneälyä, kysymistä ja kuuntelemista sekä myös avoimuutta ja rehellisyyttä.

Kirjoitin huhtikuisessa blogissani, että tarvitsemme nyt kenties enemmän kuin koskaan tunteiden johtamisen taitoja, erityisesti johdon ja esimiesten tunneälytaitoja. Epävarmuuden ja muutosten tuomia negatiivisia tunteita on käsiteltävä ja niiden viestiä kuunneltava, mutta ennen kaikkea heräteltävä kaikin keinoin positiivisuutta ja uskoa parempaan tulevaisuuteen. Tunneälykkäällä johtamisella on merkittävä vaikutus työyhteisön ilmapiiriin, motivaatioon ja hyvinvointiin.  https://www.simstrom.fi/johdon-tunnealytaidot-korostuvat-koronakriisissa-04-2020/

Tunneälytaidot auttavat ymmärtämään erilaisuutta, näkemään asioita toisten kannalta ja tuntemaan empatiaa. Tunneälykäs johtaja osaa tulkita henkilöstönsä ja asiakkaidensa odotuksia ja saa työyhteisönsä vakuuttumaan tehtävän merkityksellisyydestä. Tärkeäksi koettu, innostava visio ja yhteiset tavoitteet motivoivat eri-ikäiset ja erilaiset ihmiset yhteistyöhön sekä osaamisen jakamiseen ja yhdistämiseen. Hyvä itsetuntemus ja itsensä johtamisen taidot auttavat niin johtajaa kuin työntekijää löytämään työn mielekkyyden ja merkityksen jatkuvan epävarmuuden keskellä.

Juuri nyt tarvitsemme parempaan tulevaisuuteen uskovia ihmisiä, olivatpa he sitten nuoria tai vanhoja, jotka ovat valmiita etsimään ja ottamaan vastaan uusia, omia arvojaan tukevia merkityksellisiä haasteita. Ja ennen kaikkea tarvitsemme kannustavia johtajia ja esimiehiä, jotka osaavat kuunnella ja tulkita eri-ikäisten työntekijöiden ajatuksia, odotuksia ja tunnetiloja ja tarjota heille uusia mahdollisuuksia ja mielekkäitä tehtäviä.

Hyvä työilmapiiri, mielekkäät ja merkitykselliset työtehtävät sekä reilu ja kannustava johtaminen näkyvät monissa tutkimuksissa tärkeimpinä tekijöinä työssä jaksamiselle ja työssä jatkamiselle. Suomen taloudelle ja hyvinvoinnille ensiarvoisen tärkeä työllisyysaste voi nousta vain, jos onnistumme pidentämään työuria alusta, keskeltä ja lopusta. Tunneälykkäälle merkityksen johtamiselle osana hyvää ikäjohtamista on siten myös yhteiskunnallinen tilaus.

Hannu Simström, FT, KTM 

Tunneälykkään johtamisen kymmenen avaintaitoa: itsetuntemus, itsekontrolli, läpinäkyvyys, sopeutumiskyky, optimismi, empaattisuus, kannustavuus, kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaito.

Lue lisää:

Aaltonen, T., Ahonen, P. & Sahimaa, J. (2020). Johda merkitystä.

Aaltonen, T., Ahonen, P. & Sahimaa J.: Merkityksen johtaminen vastaa työelämän tarpeeseen. Työn Tuuli 1/2020

Berlin, S. (2019). Palkitseva työ.

Berlin, S.: Työn palkitsevuus löytyy toiveikkuuden, näkemyksellisyyden, läheisyyden ja resilienssin kautta. Työn Tuuli 1/2020

Pledger Weeks Kelly: Every Generation Wants Meaningful Work – but Thinks Other Age Groups Are in It for the Money. Harvard Business Review, July 31,2017