Kolmasosa suomalaisista työntekijöistä kokee työn murroksen ja muutosvauhdin ahdistavana ja kuormittavana, kertoo konsultointiyhtiö CGI:n tutkimus. Lähes puolet yli 35-vuotiaista kokee työelämän muutostahdin niin nopeaksi, että perässä on vaikea pysyä.  Työelämän murros edellyttää johtamiselta inhimillisyyttä – ihmisen huomioimista yksilönä.

Vain 15 % työntekijöistä kokee työn murroksen innostavana. Vähäinen innostus ja koettu ahdistus johtunevat tulevaisuuden työtehtäviin liittyvän epävarmuuden lisäksi koetusta kuormituksesta ja nopeasta muutostahdista. Työn kuormittavuuden koetaan kasvaneen eniten koulutusalalla (67 %) ja sen jälkeen sosiaali- ja terveysalalla (56 %).

Kun työ muuttuu, myös sen organisoinnin ja johtamisen on muututtava. Yli 80 % työntekijöistä pitää tärkeänä, että tehtävänkuvat ovat selkeät ja työnantaja joustaa tarvittaessa työntekijän elämäntilanteen ja tarpeiden mukaan. Yli 70 % työntekijöistä on sitä mieltä, että työnantajan tulisi ottaa entistä suurempi vastuu työhyvinvoinnista. Työntekijöistä 42 % kokee, että työpaikalla menee liikaa aikaa eoäoleellisiin asioihin.

Osaaminen, sen kehittäminen ja ajantasaisuus korostuvat työelämän murroksessa. Oppimisen kulttuurista puhutaan paljon, mutta se ei useinkaan näy arjen käytännöissä. Erilaisia mentorointi-, parityöskentely- ja työkiertomenetelmiä pidetään hyvinä, mutta käytännössä tällaiselle oppimiselle ei järjestetä systemaattisesti aikaa.

Työn murros vaatii yksilöllistä johtamista. Eri sukupolvet ja eri työntekijätyypit tarvitsevat erilaista johtamista. Esimiehille on yhä tärkeämpää tuntea ihmiset ja heidän yksilölliset tilanteensa sekä pystyä tukemaan ja ohjaamaan heitä yhteisiä tavoitteita kohti. Vain puolet työntekijöistä arvostaa tutkimuksen mukaan oman lähiesimiehensä johtamista.

Lähiesimiehillä on kriittinen rooli yhteisen suunnan rakentamisessa, yksilöiden motivoinnissa ja työhyvinvoinnin rakentamisessa. On tärkeää, että esimiehet saavat työntekijöistään entistä enemmän kohdistettua tietoa lähiesimiestyönsä tueksi. Erityisen tärkeää on, että inhimillisen kohtaamisen taidoille hyvinvoinnin ja työkyvyn johtamiseen on riittävästi aikaa ja osaamista.

Esimiesten tunneäly- ja ikäjohtamistaitoja on kehitettävä!

Hannu Simström, FT, KTM

 

Lisätietoja: Työn murros Suomessa. Tutkimusraportti tulevaisuuden työelämästä ja työn murroksesta 2020. CGI Suomi Oy.

Tutkimus: Joka kolmas kokee työn kuormittavuuden lisääntyneen. Helsinki 5.2.2020. www.cgi.fi   

Katso myös tämä: Ikäjohtamisella torjutaan masennusta. Talouselämä-lehti no 20 24.5.2019. Tebatti / Hannu Simström