Ajankohtaista

Yritystoiminta päättyy – asiantuntijuus jatkuu 12/2020

Kymmenen vuotta toimineen yritykseni, Simström Oy:n, toiminta päättyy 31.12.2020. Jatkossakin osallistun aktiivisesti erityisesti tunneälyyn, tunneälytaitoihin ja ikäjohtamiseen liittyvään vuoropuheluun, annan haluttaessa konsultointia ja pidän yksittäisiä...

Työn merkityksellisyys on voimavara kaikenikäisille 9/2020

Koronavirusepidemian aiheuttama jatkuva epävarmuus on saanut pohtimaan työssä ja elämässä arvostettavia asioita. Jokainen, iästä riippumatta, haluaa tehdä työtä, joka on mielekästä ja jolla on merkitystä sekä itselle että muille. Merkityksellisyyden tunne auttaa...

Johdon tunneälytaitoihin koulutusta myös etänä 6/2020

Suomeakin koko kevään koetellut koronavirusepidemia on tuonut uusia työntekemisen muotoja monille toimialoille, myös koulutukseen. Vaikka meillä nyt kesäkuussa ollaan poistamassa monia erilaisia rajoituksia, laajenee pandemia maailmalla entistä kovempaa vauhtia. Siksi...

Johdon tunneälytaidot korostuvat koronakriisissä 04/2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on jo muuttanut ja tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla työelämän sisältöä ja toimintatapoja. Tiimit, työpaikat ja yhteisöt ovat täynnä erilaisia tunteita, joiden kanssa meidän on osattava toimia. Nyt tarvitsemme kenties...

Tunneosaaminen, tunneäly ja tunneälytaidot

Hyvä johtaminen edellyttää esimiehiltä hyvää tunneosaamista ja hyviä tunneälytaitoja. Tunneälyssä on kyse tunteiden havaitsemisesta ja ymmärtämisestä sekä omien ja ihmissuhteisiin liittyvien tunnetilojen hallitsemisesta. Tunneälytaidoissa on kyse tunneälyyn perustuvasta kyvystä käyttää tunneinformaatiota tavalla, joka parantaa työilmapiiriä, työsuorituksia ja toiminnan tuloksia.

Menestyneet johtajat ja esimiehet toimivat tunteiden kautta. Kansainvälisten tutkimusten mukaan tunneälyyn perustuvat kompenssit selittävät jopa 85-90 prosenttia huippujohtajien ja tuloksiltaan keskimääräisten johtajien eroista (Goleman, Boyatzis & McKee 2002).

Tunneälyllä ja tunneälytaidoilla on erityisen suuri merkitys hyvässä ikäjohtamisessa sekä myös muutosten johtamisessa. On tärkeätä huomata, että tunneälytaidot ovat opittavissa olevia taitoja.

 

Lue lisää tunneälyn ja tunneälytaitojen merkityksestä.

 

”Ajattelu ja tunteet ovat sekä johtamisen kohteita että johtamisen keskeisiä työkaluja. Niitä huolletaan pitämällä huolta niiden kantajan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Vain hyvinvoiva ihminen ajattelee kirkkaasti, laaja-alaisesti ja raikkaasti ja kykenee tukemaan muitakin ajattelemaan näin. Vain hyvinvoiva ihminen kokee innostusta ja paloa, jaksaa säädellä tunnereaktioitaan ja johtaa muiden tunteita.” (Eveliina Salonen 2017: Intuitio ja tunteet johtamisen ytimessä)

Tunneälykäs esimies ottaa huomioon työpaikan erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset ja heidän yksilölliset tarpeensa osaamisen kehittämisessä ja töiden organisoinnissa. Hän saa eri-ikäiset työskentelemään yhdessä, yhdistämään erilaista osaamista ja oppimaan toinen toisiltaan. Kannustuksellaan ja innostavalla esimerkillään  esimies luo positiivista ilmapiiriä ja saa esiin jokaisen työntekijän parhaat kyvyt.

Positiivisessa ilmapiirissä luova ajattelu vapautuu, positiiviset tunteet ja työn ilo lisäävät ihmisten energiaa, tarmokkuutta ja toimeliaisuutta, edistävät oppimishalua ja vaikuttavat muutosten toteuttamiseen suotuisasti. Negatiiviset tunteet, iloton ilmapiiri ja mielipaha heikentävät toimintakykyä ja imevät yksilöistä ja organisaatioista elinvoiman.

Tunteet ovat tarttuvia ja parhaiten ne tarttuvat johdon esimerkin voimasta. Kansainvälisten tutkimusten mukaan johtamisen ja esimiestyön vaikutus organisaation ilmapiiriin on 50-70 prosenttia. Ilmapiiri selittää puolestaan 20-30 prosenttia yrityksen liiketoiminnan tuloksesta.

Myös jatkuva muutos ja muutosprosesseissa onnistuminen edellyttää hyviä tunneälytaitoja. Muutoksen johtamisen suurin haaste ei ole strategioissa ja rakenteissa vaan siinä, miten ihmisten käyttäytymiseen vaikutetaan. Erilaiset tunteet ja niihin vaikuttaminen ovat muutoksen sydän ja vaikuttavat ratkaisevasti ihmisten käyttäytymiseen ja halutun muutoksen toteutumiseen (Kotter & Cohen 2002).

”Usein muutoksen tarpeellisuutta perustellaan tiedolla, siis järjellä. Todellinen muutos tapahtuu kuitenkin vasta, kun sitoudumme muutokseen myös tunnetasolla.” (Minna Helle 2018: Järki ja tunteet)

Yksi keskeisimmistä tunneälytaidoista on empaattisuus. Empaattinen, eläytymiskykyinen esimies kykenee asettumaan toisen asemaan ja ymmärtämään hänen tunteitaan ja näkökulmiaan. Empaattinen esimies on helposti lähestyttävä ja hyvä kuuntelija. Empaattinen esimies myös ymmärtää eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten yksilöllisiä tarpeita eri elämäntilanteissa ja osaamisen kehittämisessä.

Suurta arvostusta saaneet entiset yritysjohtajat Arto Hiltunen ja Matti Alahuhta ovat johtajuutta käsittelevissä kirjoissaan painottaneet empatian merkitystä. Kun empaattinen johtaja tai esimies ymmärtää, millaisia arvoja, asenteita tai tunteita johdettavalla on, hän pystyy valitsemaan oikeat välineet johtamiseen (tämä edellyttää toki myös muita tunneälytaitoja). Empaattisuuteen liittyvä kuunteleminen on paras tapa paitsi oppia myös osoittaa toiselle, että hänen mielipiteillään on merkitystä. (Simström Oy / Ajankohtaista 25.5.2016)

Jokaisen esimiehen ja johtajan on mahdollista oppia ja kehittää tunneosaamistaan ja tunneälytaitojaan. Lähtökohtana oppimiselle on omien kehittämistarpeiden tunnistaminen sekä motivaatio ja halu muuttua. Yhdenkin keskeisen tunneälytaidon parantaminen voi johtaa merkittävään positiiviseen muutokseen esimiestyössä.

Tunneälytaitojen kehittämistarpeen kartoittamiseen Simström Oy tarjoaa monipuoliset työkalut. Näistä helppokäyttöisin löytyy Työmarkkinakeskusjärjestöjen ja Työturvallisuuskeskus TTK:n uuden hyvää ikäjohtamista edistävän Työkaari -mallin tukiaineistosta osoitteesta http://sykettatyohon.fi/files/tietopankki/tunnealytaidot-ikajohtamisessa/Tunnealytaidot_ikajohtamisessa.pdf

Tämä tunneälytaitojen arviointiväline sisältää Hannu Simströmin väitöstutkimuksessaan (2009) löytämät kahdeksan tunneälyn avaintaitoa ikäjohtamisessa: itsetuntemus, itsekontrolli, läpinäkyvyys, empaattisuus, kannustavuus, kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaito. Näiden lisäksi tällä välineellä arvioitaviin tunneälytaitoihin on lisätty sopeutumiskyky ja optimismi, joita tarvitaan yhä enemmän työelämän jatkuvassa muutoksessa.

Tunneälystä ja tunneälytaidoista sekä niiden merkityksestä ja kehittämistarpeesta voit lukea lisää Hannu Simströmin väitöskirjasta Tunneälytaidot ikäjohtamisessa. Lisätietoja ja linkin väitöstiedotteeseen löydät kohdasta Asiantuntemus -> Väitöstutkimus.

Koulutusten teemoja

 • Tunneälytaidot johtamisessa
 • Tunneälytaidot ikäjohtamisessa
 • Tunneäly ja tunneälytaidot esimiestyön voimavarana
 • Tunneälytaidot johtamisen voimavaraksi
 • Tunneälytaidot esimiehen työkaluna arjen tilanteissa
 • Tunteiden ja tunneälyn merkitys työelämässä
 • Tunneäly organisaation menestyksen ja hyvinvoinnin lähteenä
 • Tunneäly työyhteisön voimavaraksi
 • Tunteet ja tunneäly yrittäjän voimavaksi
 • Taitavaksi esimieheksi – tunneäly voimavarana
 • Tunneälykkäällä johtamisella hyvinvointia ja tuloksia
 • Tunneälytaidoilla työhyvinvointia
 • Hyvä ikäjohtaminen ja muutokset vaativat tunneälyä

Katso erilaisia koulutusesimerkkejä ja palautteita kohdasta Asiantuntemus → Referenssit

Tunneälytön johtaja on yritykselle tikittävä aikapommi.   (Harri Jalonen 2016)

Tunneälytaidot ovat esimiehen tärkeimpiä taitoja.

Tunneälykäs johtaminen vaikuttaa monien tutkimusten mukaan ratkaisevasti organisaation ilmapiiriin, hyvinvointiin sekä toiminnan tehokkuuteen ja tuloksiin.

Hyvät tunneälytaidot auttavat johtajaa ja esimiestä omien tunteidensa hallinnassa, oman toimintansa johtamisessa, vuorovaikutussuhteissa sekä ristiriita- ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Ne auttavat hyödyntämään erilaisuutta, näkemään asiat toisten kannalta ja tuntemaan empatiaa.

Kannustuksellaan ja innostavalla esimerkillään esimies virittää innostusta, luo positiivista ilmapiiriä ja saa esiin jokaisen työntekijän parhaat kyvyt.

Tunneälyn avainkompetenssit johtamisessa (Simström 2009):

 • Hyvä itsetuntemus
 • Itsekontrolli
 • Läpinäkyvyys
 • Empaattisuus
 • Kannustavuus
 • Kyky kehittää toisia
 • Taito hallita konflikteja
 • Ryhmä- ja yhteistyötaito 

Tunneälytaidot tukevat ikäjohtamisen ja organisaatioiden muutosprosessien lähiesimiestyötä ja parantavat esimiesten valmiuksia käyttää johtamisessa erilaisia, erityisesti hyvää ilmapiiriä vahvistavia johtamistyylejä.

Hyvä esimies taitaa eri-ikäisten johtamisen tunneälyllä!

Ajankohtaista

Yritystoiminta päättyy – asiantuntijuus jatkuu 12/2020

Kymmenen vuotta toimineen yritykseni, Simström Oy:n, toiminta päättyy 31.12.2020. Jatkossakin osallistun aktiivisesti erityisesti tunneälyyn, tunneälytaitoihin ja ikäjohtamiseen liittyvään vuoropuheluun, annan haluttaessa konsultointia ja pidän yksittäisiä...

Työn merkityksellisyys on voimavara kaikenikäisille 9/2020

Koronavirusepidemian aiheuttama jatkuva epävarmuus on saanut pohtimaan työssä ja elämässä arvostettavia asioita. Jokainen, iästä riippumatta, haluaa tehdä työtä, joka on mielekästä ja jolla on merkitystä sekä itselle että muille. Merkityksellisyyden tunne auttaa...

Johdon tunneälytaitoihin koulutusta myös etänä 6/2020

Suomeakin koko kevään koetellut koronavirusepidemia on tuonut uusia työntekemisen muotoja monille toimialoille, myös koulutukseen. Vaikka meillä nyt kesäkuussa ollaan poistamassa monia erilaisia rajoituksia, laajenee pandemia maailmalla entistä kovempaa vauhtia. Siksi...

Johdon tunneälytaidot korostuvat koronakriisissä 04/2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on jo muuttanut ja tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla työelämän sisältöä ja toimintatapoja. Tiimit, työpaikat ja yhteisöt ovat täynnä erilaisia tunteita, joiden kanssa meidän on osattava toimia. Nyt tarvitsemme kenties...

Hannu Simström
Filosofian tohtori, KTM


GSM 0400 422995


hannu@simstrom.fi


Sepäntie 20 B, 31400 Somero