Ajankohtaista

Yritystoiminta päättyy – asiantuntijuus jatkuu 12/2020

Kymmenen vuotta toimineen yritykseni, Simström Oy:n, toiminta päättyy 31.12.2020. Jatkossakin osallistun aktiivisesti erityisesti tunneälyyn, tunneälytaitoihin ja ikäjohtamiseen liittyvään vuoropuheluun, annan haluttaessa konsultointia ja pidän yksittäisiä...

Työn merkityksellisyys on voimavara kaikenikäisille 9/2020

Koronavirusepidemian aiheuttama jatkuva epävarmuus on saanut pohtimaan työssä ja elämässä arvostettavia asioita. Jokainen, iästä riippumatta, haluaa tehdä työtä, joka on mielekästä ja jolla on merkitystä sekä itselle että muille. Merkityksellisyyden tunne auttaa...

Johdon tunneälytaitoihin koulutusta myös etänä 6/2020

Suomeakin koko kevään koetellut koronavirusepidemia on tuonut uusia työntekemisen muotoja monille toimialoille, myös koulutukseen. Vaikka meillä nyt kesäkuussa ollaan poistamassa monia erilaisia rajoituksia, laajenee pandemia maailmalla entistä kovempaa vauhtia. Siksi...

Johdon tunneälytaidot korostuvat koronakriisissä 04/2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on jo muuttanut ja tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla työelämän sisältöä ja toimintatapoja. Tiimit, työpaikat ja yhteisöt ovat täynnä erilaisia tunteita, joiden kanssa meidän on osattava toimia. Nyt tarvitsemme kenties...

Ikäjohtaminen

”Ikäjohtaminen tarkoittaa iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden, mutta myös erilaisuuden ja yksilöllisyyden huomioon ottamisesta johtamisessa, töiden suunnittelussa ja organisoinnissa. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä – ikään katsomatta – voi kokea työnsä mielekkääksi, olevansa työyhteisölle arvokas ja saavuttaa hänelle asetetut tavoitteet.” (Hannu Simström Porin SuomiAreenalla 22.7.2010)

Ikäjohtaminen on erilaisuuden ja moninaisuuden johtamista. Se on hyvää henkilöstöjohtamista, jonka perustavoitteita ovat hyvinvoiva työyhteisö ja tuloksellinen toiminta. Hyvällä ikäjohtamisella vaikutetaan eri-ikäisen henkilöstön osaamiseen, yhteistyöhön, motivaatioon, työkykyyn ja jaksamiseen ja sitä kautta myös työurien pitenemiseen.

Strategisen hyvinvoinnin tutkimuksen 2016 tulokset kertoivat, että ikäjohtamisen taso on Suomessa edelleen melko kehnoa. Vain noin 40 % tutkimukseen osallistuneista organisaatioista toteutti ikäjohtamisen eri osa-alueita hyvin.

 

Lue lisää ikäjohtamisesta ja sen tärkeydestä

Väestön ja työvoiman ikärakenteen sekä toimintaympäristön samanaikainen muuttuminen on suuri haaste yksilöille, yrityksille ja koko hyvinvointiyhteiskunnalle. Yksilöille muutoksessa on kysymys erityisesti työkyvyn ja osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä, yrityksille suurista henkilöstömuutoksista ja yhteiskunnalle nopeasti pahenevasta huoltosuhdeongelmasta. Ikäjohtamiselle on yhteiskunnallinen tilaus!

Hyvän ikäjohtamisen perustana ovat oikea tieto ikääntymisen vaikutuksista ja oikeat ikäasenteet. Johdon asenteet vaikuttavat merkittävästi myös muiden asenteisiin. Kielteiset asenteet ja ennakkoluulot, jotka johtuvat valtaosin tietämättömyydestä ja vanhoista, virheellisistä uskomuksista, ohjaavat toimintaa, edistävät ikäsyrjintää ja ovat suurin este eri-ikäisten yhteistyölle.

Ikäjohtaminen on erilaisuuden ja moninaisuuden johtamista. Eri-ikäisillä on erilaisia arvoja, erilaista osaamista ja erilaisia odotuksia työtään kohtaan elämän eri vaiheissa. Hyvä ikäjohtaminen ottaa huomioon jokaisen ihmisen erilaisuuden ja yksilöllisyyden ja erilaiset elämäntilanteet. Ikäjohtamisen keskeisimpiä kysymyksiä ovat:

Miten päästään eroon lukkiutuneista ja vääristyneistä ikäasenteista?
Miten eri-ikäiset saadaan työskentelemään menestyksellisesti yhdessä?
Miten hiljainen tieto ja myös uusin tieto saadaan siirretyksi sukupolvelta toiselle?
Miten eri-ikäiset voidaan pitää työkykyisinä, osaavina ja työhaluisina?

Ikäjohtamisen tavoitteet ja kehittämistoimet täydentävät ja vahvistavat organisaation henkilöstö- ja hyvinvointistrategiaa. Kehittämistoimissa on keskityttävä kaikkiin ikäryhmiin ja kaikkiin ikäjohtamista tukeviin osa-alueisiin.

Hyvä ikäjohtaminen edellyttää monipuolisia esimiestaitoja, erityisesti hyviä tunneälytaitoja.
Tunneälykäs esimies ottaa huomioon työpaikan erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset ja heidän yksilölliset tarpeensa osaamisen kehittämisessä ja töiden organisoinnissa. Hän saa eri-ikäiset työskentelemään yhdessä, yhdistämään erilaista osaamista ja oppimaan toinen toisiltaan. Kannustuksellaan ja innostavalla esimerkillään  esimies luo positiivista ilmapiiriä ja saa esiin jokaisen työntekijän parhaat kyvyt.

Tunneälystä ja tunneälytaidoista sekä niiden merkityksestä ja kehittämistarpeesta voit lukea lisää Hannu Simströmin väitöskirjasta Tunneälytaidot ikäjohtamisessa. Lisätietoja ja linkin väitöstiedotteeseen löydät kohdasta Asiantuntemus -> Väitöstutkimus.

Koulutusten teemoja

 • Hyvä ikäjohtaminen
 • Eri-ikäisten johtaminen
 • Ikäjohtamisen haasteita ja mahdollisuuksia
 • Ikäjohtaminen osaksi hyvinvointistrategiaa
 • Ikäjohtaminen arkikäytännöksi
 • Ikäjohtaminen esimiestyön haasteena
 • Eri-ikäiset työyhteisön voimavarana
 • Eri-ikäisten osaamisen johtaminen ja kehittäminen
 • Osaamisen johtaminen ja ikäjohtaminen
 • Osaatko johtaa eri-ikäisiä?
 • Näin johdat eri-ikäisiä
 • Tunneälytaidot ikäjohtamisessa

Katso erilaisia koulutusesimerkkejä ja palautteita kohdasta Asiantuntemus → Referenssit

Ikäjohtamiseen tarvitaan lisää osaamista!
(Kevan toimitusjohtaja Timo Kietäväinen 31.1.2017)

Ikäjohtaminen on erilaisuuden ja monimuotoisuuden johtamista.

Hyvä ikäjohtaminen kohdistuu kaikenikäisiin, ottaa huomioon eri-ikäisten erilaiset elämäntilanteet ja arvostaa ja hyödyntää eri-ikäisten erilaisuutta ja erilaista osaamista.

Työelämässä voi syntyä sekä työntekijöiden kesken että esimiehen ja hänen alaistensa välille ristiriitatilanteita, jotka johtuvat eri-ikäisten erilaisesta arvomaailmasta ja virheellisistä ennakkokäsityksistä.

Ikäjohtamisen tavoitteet voidaan saavuttaa, jos työyhteisön kaikki jäsenet ymmärtävät ja hyväksyvät erilaisuuden ja eri-ikäisyyden merkityksen, jakavat ja yhdistävät osaamistaan ja toimivat yhteisten arvojen ja pelisääntöjen mukaisesti.

Eri-ikäisten erilaisen osaamisen esiin nostamisen taito on tulevaisuuden menestyksemme perusta!

Jos työuria halutaan pidentää ja työn houkuttelevuutta lisätä kaikissa ikäryhmissä, johtamisen on muututtava. (HS Vieraskynä 3.10.2010)

Ajankohtaista

Yritystoiminta päättyy – asiantuntijuus jatkuu 12/2020

Kymmenen vuotta toimineen yritykseni, Simström Oy:n, toiminta päättyy 31.12.2020. Jatkossakin osallistun aktiivisesti erityisesti tunneälyyn, tunneälytaitoihin ja ikäjohtamiseen liittyvään vuoropuheluun, annan haluttaessa konsultointia ja pidän yksittäisiä...

Työn merkityksellisyys on voimavara kaikenikäisille 9/2020

Koronavirusepidemian aiheuttama jatkuva epävarmuus on saanut pohtimaan työssä ja elämässä arvostettavia asioita. Jokainen, iästä riippumatta, haluaa tehdä työtä, joka on mielekästä ja jolla on merkitystä sekä itselle että muille. Merkityksellisyyden tunne auttaa...

Johdon tunneälytaitoihin koulutusta myös etänä 6/2020

Suomeakin koko kevään koetellut koronavirusepidemia on tuonut uusia työntekemisen muotoja monille toimialoille, myös koulutukseen. Vaikka meillä nyt kesäkuussa ollaan poistamassa monia erilaisia rajoituksia, laajenee pandemia maailmalla entistä kovempaa vauhtia. Siksi...

Johdon tunneälytaidot korostuvat koronakriisissä 04/2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on jo muuttanut ja tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla työelämän sisältöä ja toimintatapoja. Tiimit, työpaikat ja yhteisöt ovat täynnä erilaisia tunteita, joiden kanssa meidän on osattava toimia. Nyt tarvitsemme kenties...

Hannu Simström
Filosofian tohtori, KTM


GSM 0400 422995


hannu@simstrom.fi


Sepäntie 20 B, 31400 Somero