Ajankohtaista

Yritystoiminta päättyy – asiantuntijuus jatkuu 12/2020

Kymmenen vuotta toimineen yritykseni, Simström Oy:n, toiminta päättyy 31.12.2020. Jatkossakin osallistun aktiivisesti erityisesti tunneälyyn, tunneälytaitoihin ja ikäjohtamiseen liittyvään vuoropuheluun, annan haluttaessa konsultointia ja pidän yksittäisiä...

Työn merkityksellisyys on voimavara kaikenikäisille 9/2020

Koronavirusepidemian aiheuttama jatkuva epävarmuus on saanut pohtimaan työssä ja elämässä arvostettavia asioita. Jokainen, iästä riippumatta, haluaa tehdä työtä, joka on mielekästä ja jolla on merkitystä sekä itselle että muille. Merkityksellisyyden tunne auttaa...

Johdon tunneälytaitoihin koulutusta myös etänä 6/2020

Suomeakin koko kevään koetellut koronavirusepidemia on tuonut uusia työntekemisen muotoja monille toimialoille, myös koulutukseen. Vaikka meillä nyt kesäkuussa ollaan poistamassa monia erilaisia rajoituksia, laajenee pandemia maailmalla entistä kovempaa vauhtia. Siksi...

Johdon tunneälytaidot korostuvat koronakriisissä 04/2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on jo muuttanut ja tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla työelämän sisältöä ja toimintatapoja. Tiimit, työpaikat ja yhteisöt ovat täynnä erilaisia tunteita, joiden kanssa meidän on osattava toimia. Nyt tarvitsemme kenties...

Tuotteet ja palvelut

Koulutukset, asiantuntijaluennot ja valmennukset

Simström Oy haluaa asiakkaan tarpeista lähtevällä koulutuksella ja konsultoinnilla edistää hyvää ja kannustavaa johtamista ja esimiestyötä sekä hyvää ikäjohtamista ja parantaa organisaatioiden hyvinvointia, ilmapiiriä ja tuloksellisuutta – ja samalla pidentää työuria. Avaintekijänä näihin tavoitteisiin pääsemisessä ovat esimiehen tunneälytaidot.

Koulutusten pituus voi vaihdella 0,5-1 tunnin heräteluennoista ja tietoiskuista puolen päivän, päivän tai useammankin päivän vuorovaikutteisiin koulutuksiin ja valmennuksiin. Koulutusten tarkempi sisältö, toteutustapa ja painotukset sovitaan asiakkaan ja kohderyhmän tarpeiden pohjalta.

Ikäjohtamisen ja työhyvinvoinnin konsultointi

Ikäjohtamisen konsultoinnilla autetaan organisaatioita tunnistamaan ikärakenteen muutoksesta aiheutuneet kehittämistarpeet sekä käynnistämään ikäjohtamisen kehittämisohjelmia osana henkilöstö- ja hyvinvointistrategiaa. Apuna lähtötilanteen kartoituksessa ja kehittämistyössä ovat erilaiset työhyvinvoinnin ja ikäjohtamisen työkalut ja hyviksi koetut käytännöt. Ikäjohtaminen on käytännönläheistä työtä, jolle edellytykset rakennetaan strategisella tasolla.

Vuonna 2013 Hannu Simström toimi asiantuntijana suomalaisen kohdeyrityksen ikäjohtamistarpeiden kartoituksessa Itämeren alueen valtioiden Best Agers Lighthouses -hankkeessa, jonka tavoitteena oli löytää selkeitä ja käytännönläheisiä ikäjohtamisen työkaluja pienten ja keskisuurten yritysten ja julkisten organisaatioiden hyödynnettäväksi.

Vuosina 2014-2015 Hannu Simström toimi asiantuntijana ja konsulttina Pk54Plus -hankkeessa, joka toteutti ikäjohtamisen, työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kehittämistoimenpiteitä teknologiateollisuuden pk-yrityksissä Uudenmaan alueella. Hanketta koordinoi Teknologiakeskus TechVilla Oy.

Tunneälytaitojen mittaaminen ja kehittäminen

Johdon ja esimiesten tunneälytaidoilla on keskeinen vaikutus työyhteisön ilmapiiriin ja toiminnan tuloksiin. Hyvien tunneälytaitojen merkitys korostuu ikäjohtamisen lähiesimiestyössä sekä myös organisaatioiden muutosprosesseissa.

Tunneälytaitojen kehittämistarpeen kartoittamiseen Simström Oy tarjoaa monipuoliset työkalut. Näistä helppokäyttöisin on otettu mukaan myös Työmarkkinakeskusjärjestöjen ja Työturvallisuuskeskus TTK:n  ikäjohtamista edistävän Työkaari -mallin tukiaineistoon.

Tämä tunneälytaitojen arviointiväline sisältää Hannu Simströmin väitöstutkimuksessaan (2009) löytämät kahdeksan tunneälyn avaintaitoa ikäjohtamisessa: itsetuntemus, itsekontrolli, läpinäkyvyys, empaattisuus, kannustavuus, kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaito. Näiden lisäksi tällä välineellä arvioitaviin tunneälytaitoihin on lisätty sopeutumiskyky ja optimismi, joita tarvitaan yhä enemmän työelämän jatkuvassa muutoksessa.

Tunneälytaitoja voi jokainen oppia pitkäjänteisen harjoittelun avulla. Opitut tunneälytaidot myös kestävät ja voivat kehittyä edelleenkin. Parhaat tulokset saadaan ammattitaitoisen ohjauksen ja valmennuksen avulla.

Hannu Simström:

Hyvä ikäjohtaminen edistää hyvinvointia ja pidentää työuria. Työntekijöiden kannustaminen uusien asioiden oppimiseen, työpaikan hyvät vuorovaikutussuhteet sekä esimiehen hyvä johtamistapa ovat tekijöitä, jotka edesauttavat työntekijöiden työssä jatkamisaikeita.

Hyvät tunneälytaidot auttavat johtajaa ja esimiestä omien tunteidensa hallinnassa, oman toimintansa johtamisessa, vuorovaikutussuhteissa sekä ristiriita- ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Ne auttavat hyödyntämään erilaisuutta, näkemään asiat toisten kannalta, eläytymään ja tuntemaan empatiaa.

Tunneäly on esimiehen pätevyysmittari ja työpaikan ilmapiiri johtajan ja esimiehen ihmissuhdetaitojen peili!

Esimiehen johtamistavalla ja tunneälytaidoilla on tutkimusten mukaan eritäin suuri vaikutus työyhteisön ilmapiiriin ja toiminnan tuloksiin. Hyvä työilmapiiri vaikuttaa olennaisesti henkilöstön jaksamiseen ja motivaatioon sekä myös työurien pidentämiseen. Tunneälytaitojen merkitys korostuu hyvässä ikäjohtamisessa ja organisaatioiden muutosprosesseissa.
Esimiesten on otettava huomioon työkaaren eri vaiheissa ihmisten erilaisuus ja yksilöllisyys ja pystyttävä muuttamaan käyttäytymistään joustavasti eri tilanteissa.
(Työturvallisuuskeskus TTK:n Parempi työ -blogi 24.2.2015)

 

Ajankohtaista

Yritystoiminta päättyy – asiantuntijuus jatkuu 12/2020

Kymmenen vuotta toimineen yritykseni, Simström Oy:n, toiminta päättyy 31.12.2020. Jatkossakin osallistun aktiivisesti erityisesti tunneälyyn, tunneälytaitoihin ja ikäjohtamiseen liittyvään vuoropuheluun, annan haluttaessa konsultointia ja pidän yksittäisiä...

Työn merkityksellisyys on voimavara kaikenikäisille 9/2020

Koronavirusepidemian aiheuttama jatkuva epävarmuus on saanut pohtimaan työssä ja elämässä arvostettavia asioita. Jokainen, iästä riippumatta, haluaa tehdä työtä, joka on mielekästä ja jolla on merkitystä sekä itselle että muille. Merkityksellisyyden tunne auttaa...

Johdon tunneälytaitoihin koulutusta myös etänä 6/2020

Suomeakin koko kevään koetellut koronavirusepidemia on tuonut uusia työntekemisen muotoja monille toimialoille, myös koulutukseen. Vaikka meillä nyt kesäkuussa ollaan poistamassa monia erilaisia rajoituksia, laajenee pandemia maailmalla entistä kovempaa vauhtia. Siksi...

Johdon tunneälytaidot korostuvat koronakriisissä 04/2020

Maailmanlaajuinen koronaepidemia on jo muuttanut ja tulee muuttamaan ennen näkemättömällä tavalla työelämän sisältöä ja toimintatapoja. Tiimit, työpaikat ja yhteisöt ovat täynnä erilaisia tunteita, joiden kanssa meidän on osattava toimia. Nyt tarvitsemme kenties...

Hannu Simström
Filosofian tohtori, KTM


GSM 0400 422995


hannu@simstrom.fi


Sepäntie 20 B, 31400 Somero