Esimiesten tunneälytaitoja ja ikäjohtamista tarkastelevan tutkimukseni väitöstilaisuudesta on 18.9.2019 kulunut 10 vuotta. Tunneälytaitojen ja ikäjohtamisen merkitys esimiestyössä ja johtamisessa on entisestään kasvanut. Suomen uuden hallituksen tavoittelema työllisyysasteen nostaminen ja uusien innovaatioiden ja toimintamallien luominen ei onnistu ilman hyvää, tunneälykästä ikäjohtamista.

Selvitin laajassa väitöstutkimuksessani Tunneälytaidot ikäjohtamisessa kuntahenkilöstön näkemyksiä esimiestensä tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä sekä tunneälytaitojen oppimis- ja kehittämistarvetta. Vaikka tutkimus oli suunnattu ensisijaisesti kuntasektorille, on ilmeistä, että sen tulokset soveltuvat laajasti myös yrityselämään. Tutkimukseni ohjaajana toimi professori Pekka Ruohotie Tampereen yliopistosta.

Hyvä itsetuntemus, itsekontrolli, läpinäkyvyys, empaattisuus, kannustavuus, kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaito olivat tutkimuksen mukaan kahdeksan tunneälyn avainkompetenssia, joihin kohdistuu suurin oppimis- ja kehittämistarve. Näiden taitojen kehittäminen tukee hyvän ikäjohtamisen sekä muutoksen johtamisen lähiesimiestyötä ja parantaa esimiesten valmiuksia käyttää johtamisessa erilaisia, erityisesti hyvää ilmapiiriä vahvistavia johtamistyylejä.

Organisaation ilmapiirillä on keskeinen vaikutus työyhteisön hyvinvointiin, työssä jaksamiseen sekä toiminnan laatuun ja tehokkuuteen. Työpaikan ilmapiiri on esimiehen ihmissuhdetaitojen peili!

Syksyllä 2019 aloittaneen Suomen hallituksen tavoittelema työllisyysasteen nostaminen kaikissa ikäryhmissä sekä uusien innovaatioiden ja toimintamallien luominen edellyttävät hyvää, tunneälykästä johtamista, avointa osaamisen ja tiedon jakamista ja oikeita ikäasenteita. Hyvälle ikäjohtamiselle on jälleen yhteiskunnallinen tilaus!

Hannu Simström, FT, KTM

Lisätietoja: Tunneälytaidot ikäjohtamisessa, akateeminen väitöskirja, Tampereen yliopisto 2009 https://trepo.tuni.fi/handle/10024/66499

Vastaväittäjänä ja toisena esitarkastajana toiminut professori Marja-Liisa Manka totesi kasvatustieteiden tiedekunnalle antamassaan loppulausunnossa mm. seuraavaa: ”Tutkimuksen aihevalinta on erittäin ajankohtainen. Vastaavantyyppistä näin laaja-alaisesti erilaisia näkökulmia, tunneälytaitoja, ikäjohtamista ja johtamista yhdistävää tutkimusta ei tietääkseni ole olemassa, joten sillä on myös tieteellistä arvoa.”