Mikäli organisaatiomuutoksessa kyetään vahvistamaan positiivista ilmapiiriä ja luomaan positiivisia tunteita, muutos helpottuu ja nopeutuu. Työpaikan tunneilmapiiri on positiivinen, kun esimiehet huomioivat työntekijöiden tunnetarpeet ja kannustavat erityisesti positiivisten tunteiden jakamiseen, sanoo aiheesta Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa väitellyt Riikka Harikkala-Laihinen.

Positiivisuus lisää Harikkala-Laihisen mukaan työntekijöiden turvallisuudentunnetta etenkin epävarmoina muutosaikoina, kuten yrityskaupan jälkeen. Positiivisuuden luomisessa avainasemassa ovat johtajat – etenkin keskijohto, joka on lähes päivittäisessä vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa. Tunteet tarttuvat ja positiivisuus ruokkii positiivisuutta.

Muutosaikoina negatiiviset tunteet saavat huhumyllyistä tuulta alleen. Tunnistamalla ja kuuntelemalla työntekijöiden tunteita yritykset voivat lisätä työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota muutokseen. Pelonsekainen kaaos ei ole kenenkään etu eikä tavoite, toteaa Harikkala-Laihinen.

Positiivisesta tunneilmapiirin muutosvoima piilee sen sitouttavassa vaikutuksessa. Positiivisuuden aikaansaama motivaatio ja osallistuminen lisäävät positiivisia tunnekokemuksia, mikä lisää työntekijöiden halua ajaa muutos läpi. Riikka Harikkala-Laihinen muistuttaa lisäksi, että positiivinen ilmapiiri työpaikalla lisää työhyvinvointia ja sitä kautta myös työn tuottavuutta.

Totesin omassa väitöskirjassani kymmenen vuotta sitten, että tutkimuksessani esiin tulleet tunneälyn avaintaidot (hyvä itsetuntemus, itsekontrolli, läpinäkyvyys, empaattisuus, kannustavuus, kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaito) auttavat esimiehiä muutosten läpiviennissä. Tunneälykäs esimies tunnistaa omat tunteensa, tunnustaa omat puutteensa ja rajoituksensa, rakentaa avoimuudellaan luottamusta ja kuuntelee ja ymmärtää erilaisia mielipiteitä ja tunnetiloja. Hän puuttuu nopeasti mahdollisiin ristiriita- ja konfliktitilanteisiin ja luo kannustuksellaan organisaatioon oppimista ja kehittämistä edistävää positiivista ilmapiiriä.

Tunneäly ja tunneälytaidot nousevat jatkuvassa muutoksessa entistä tärkeämpään rooliin!

Hannu Simström, FT, KTM

 

Lisätietoja: Positiivisuudessa on muutosvoimaa. Turun yliopisto, väitöstiedote 12.9.2019

Harikkala-Laihinen, R. 2019. The Power of Positivity: How Employee Emotions and Interaction Can Benefit Cross-Border Acquisitions. Turun yliopisto. Akateeminen väitöskirja.

Simström. H. 2019. Tunneälytaidot ikäjohtamisessa. Tampereen yliopisto. Akateeminen väitöskirja.

”Tunteet vaikuttavat ratkaisevasti ihmisten käyttäytymisen ja tavoitellun muutoksen toteutumiseen. Erilaiset tunteet ovat muutoksen sydän!” – John Kotter