Ajankohtaista

Positiivisessa ilmapiirissä on muutosvoimaa 11/2019

Mikäli organisaatiomuutoksessa kyetään vahvistamaan positiivista ilmapiiriä ja luomaan positiivisia tunteita, muutos helpottuu ja nopeutuu. Työpaikan tunneilmapiiri on positiivinen, kun esimiehet huomioivat työntekijöiden tunnetarpeet ja kannustavat erityisesti...

Johtaminen saatava kuntoon terveydenhuollossa 10/2019

Johtaminen ja työolot on koko terveydenhuollossa, mutta erityisesti terveyskeskuksissa saatava kuntoon, jotta lääkäripula ja hoitoon pääsy helpottuisivat. Päättäjien silmien on viimeistään nyt auettava sille, että hoitajien ja lääkäreiden työtaakka ja työolot ovat...

Tunneälyväitöksestä kymmenen vuotta 9/2019

Esimiesten tunneälytaitoja ja ikäjohtamista tarkastelevan tutkimukseni väitöstilaisuudesta on 18.9.2019 kulunut 10 vuotta. Tunneälytaitojen ja ikäjohtamisen merkitys esimiestyössä ja johtamisessa on entisestään kasvanut. Suomen uuden hallituksen tavoittelema...

Hiljainen tieto jää liian usein hyödyntämättä 8/2019

”Yritysten johdossa mietitään kuumeisesti uusia strategioita, mutta siellä ei ymmärretä henkilöstön merkitystä yrityksen voimavarana”, totesi liikkeenjohdon konsultti Karl-Magnus Spiik Talouselämä-lehdessä 2.8.2019. Hänen mukaansa työntekijöiden hiljaista,...

Väitöstutkimus

KTM Hannu Simström väitteli filosofian tohtoriksi Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksessa 18.9.2009 aiheesta Tunneälytaidot ikäjohtamisessa. Väitöstutkimuksessa hän selvitti kuntahenkilöstön käsityksiä esimiestensä tunneälytaidoista ja niiden tärkeydestä sekä tunneälytaitojen oppimis- ja kehittämistarvetta erityisesti ikäjohtamisen näkökulmasta.

Hyvä itsetuntemus, itsekontrolli, läpinäkyvyys, empaattisuus, kannustavuus, kyky kehittää toisia, taito hallita konflikteja sekä ryhmä- ja yhteistyötaito olivat tutkimuksen mukaan kahdeksan tunneälyn avainkompetenssia, joihin kohdistuu suurin oppimis- ja kehittämistarve ja jotka myös kuuluivat kaikissa ikäryhmissä esimiehen tärkeimmiksi arvioituihin tunneälytaitoihin. Näiden taitojen kehittäminen tukee hyvän ikäjohtamisen sekä muutoksen johtamisen lähiesimiestyötä ja parantaa esimiesten valmiuksia käyttää johtamisessa erilaisia, erityisesti hyvää ilmapiiriä vahvistavia johtamistyylejä.

Kuntaesimiesten teemakirjoitelmat hyvän esimiehen ominaisuuksista toimivat laajan lomakekyselyn esitutkimusaineistona.Tunneälytaidot osoittautuivat näissä kirjoitelmissa esimiesten tärkeimmiksi taidoiksi: kolme neljäsosaa kaikista hyvän esimiehen kuvauksista liittyi tunneälyn kompetensseihin. Tutkimuksen tulos on samansuuntainen monien kansainvälisten tutkimusten kanssa.

Vaikka tutkimus oli suunnattu erityisesti kuntasektorille, on ilmeistä, että sen tulokset soveltuvat varsin laajasti yrityselämään.

Vastaväittäjänä ja esitarkastajana toiminut työhyvinvoinnin ja ihmisten johtamisen professori Marja-Liisa Manka totesi kasvatustieteiden tiedekunnalle antamassaan loppulausunnossa mm. seuraavaa: ”Tutkimuksen aihevalinta on erittäin ajankohtainen. Vastaavantyyppistä näin laaja-alaisesti eri näkökulmia, tunneälytaitoja, ikäjohtamista ja johtamista, yhdistävää tutkimusta ei tietääkseni ole olemassa, joten sillä on myös tieteellistä arvoa.”

Väitöskirja ”Tunneälytaidot ikäjohtamisessa. Esimiehen tunneälytaidot ja niiden tärkeys kuntahenkilöstön arvioimana” hyväksyttiin Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa 20.10.2009 mainesanalla kiitettävä.

Tunneälytaidot osoittautuivat tässäkin tutkimuksessa esimiehen tärkeimmiksi taidoiksi. Suurin oppimis- ja kehittämistarve liittyy ihmissuhdejohtamisen taitoihin.

Tunneälyn avaintaitojen kehittäminen tukee ikäjohtamisen lähiesimiestyötä ja tavoitteita ja parantaa esimiesten valmiuksia käyttää johtamisessa erilaisia, erityisesti hyvää ilmapiiriä vahvistavia johtamistyylejä.

Tutkimus tuo uutta, kaivattua tietoa tunneälyn johtamiskompetensseja ja ikäjohtamista koskevaan tutkimukseen. Se myös selventää osittain kiistanalaisia ja jopa väärin ymmärrettyjä tunneälyn, tunneälytaitojen ja ikäjohtamisen käsitteitä.

Väitöstiedote »

Ajankohtaista

Positiivisessa ilmapiirissä on muutosvoimaa 11/2019

Mikäli organisaatiomuutoksessa kyetään vahvistamaan positiivista ilmapiiriä ja luomaan positiivisia tunteita, muutos helpottuu ja nopeutuu. Työpaikan tunneilmapiiri on positiivinen, kun esimiehet huomioivat työntekijöiden tunnetarpeet ja kannustavat erityisesti...

Johtaminen saatava kuntoon terveydenhuollossa 10/2019

Johtaminen ja työolot on koko terveydenhuollossa, mutta erityisesti terveyskeskuksissa saatava kuntoon, jotta lääkäripula ja hoitoon pääsy helpottuisivat. Päättäjien silmien on viimeistään nyt auettava sille, että hoitajien ja lääkäreiden työtaakka ja työolot ovat...

Tunneälyväitöksestä kymmenen vuotta 9/2019

Esimiesten tunneälytaitoja ja ikäjohtamista tarkastelevan tutkimukseni väitöstilaisuudesta on 18.9.2019 kulunut 10 vuotta. Tunneälytaitojen ja ikäjohtamisen merkitys esimiestyössä ja johtamisessa on entisestään kasvanut. Suomen uuden hallituksen tavoittelema...

Hiljainen tieto jää liian usein hyödyntämättä 8/2019

”Yritysten johdossa mietitään kuumeisesti uusia strategioita, mutta siellä ei ymmärretä henkilöstön merkitystä yrityksen voimavarana”, totesi liikkeenjohdon konsultti Karl-Magnus Spiik Talouselämä-lehdessä 2.8.2019. Hänen mukaansa työntekijöiden hiljaista,...

Hannu Simström
Filosofian tohtori, KTM


GSM 0400 422995


hannu@simstrom.fi


Sepäntie 20 B, 31400 Somero