Työstressiä kokevilla kuntatyöntekijöillä voi olla jopa kaksinkertainen riski päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle verrattuna niihin, jotka eivät koe työstressiä. Tämä käy ilmi lääketieteen lisensiaatti Anne Juvanin 4.5.2018 Turun yliopistossa tarkastetusta väitöskirjasta.

Anne Juvani selvitti väitöstutkimuksessaan kolmen keskeisen työstressitekijän yhteyttä työkyvyttömyyseläkkeisiin lähes 70 000 suomalaisen kunta- ja sairaalatyöntekijän joukossa. Tutkittuja työstressiin vaikuttavia tekijöitä olivat epäsuhta työn vaatimusten ja vaikutusmahdollisuuksien välillä, vähäiseksi koettu työn palkitsevuus suhteessa ponnisteluihin sekä epäoikeudenmukaiseksi koettu johtaminen.

Juvanin tutkimuksen mukaan erityisesti epäsuhta työn vaatimusten ja omien vaikutusmahdollisuuksien välillä ja vähäiseksi koettu työn palkitsevuus olivat yhteydessä tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä mielialahäiriöistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen pienensi työkyvyttömyyseläkeriskiä.

Työkyvyttömyyseläkkeillä on huomattava kansantaloudellinen merkitys ja huoltosuhdetta heikentävä vaikutus työurien lyhenemisen myötä. Yksilötasolla työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisella voi olla kielteisiä vaikutuksia terveyteen, talouteen ja sosiaalisiin suhteisiin. Työstressin hallitsemiseksi on syytä aktiivisesti arvioida ja korjata työstressiä ylläpitäviä tekijöitä ja  lisätä työterveyshuollon ja työpaikkojen yhteistyötä, Juvani sanoo.

Lisätietoja: Juvani, Anne: Work-related stress and disability pension, Akateeminen väitöskirja, Turun yliopisto

Työstressi lyhentää työuria merkittävästi, Turun yliopiston tiedote 26.4.2018

 Hyvä työilmapiiri, mielekkäät työtehtävät, mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja hyvä esimiestyö ovat monien tutkimusten mukaan tärkeimpiä työssä jaksamista ja jatkamista edistäviä tekijöitä. Hyvään ilmapiiriin, työssä viihtymiseen ja työssä jaksamiseen vaikutetaan erityisesti hyvällä, tunneälykkäällä ikäjohtamisella. Esimiehen tunneälytaidoilla on keskeinen merkitys työyhteisön ilmapiiriin, parempaan hyvinvointiin, vähäisempään työstressiin sekä parempiin toiminnan tuloksiin. www.simstrom.fi