Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kääntyi vuonna 2018 selvään kasvuun, kertoo Eläketurvakeskus tiedotteessaan. Ikäryhmittäin katsottuna kasvu kohdistui lähinnä 25-44-vuotiaisiin ja 60 vuotta täyttäneisiin. Suurin yksittäinen syy työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen oli masennus, minkä työperäisiin syihin voidaan hyvällä johtamisella ja esimiestyöllä vaikuttaa.

Viime vuonna masennuksen perusteella jäi työkyvyttömyyseläkkeelle 3500 henkilöä eli päivittäin noin 10 henkilöä. ”Masennus ajaa liian usein työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämän vuoksi työelämän laatuun ja ihmisten jaksamiseen työssään pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Työelämän koventuneet vaatimukset, työn kuormittavuus ja huono johtaminen ovat tärkeitä masennuksen taustalla vaikuttavia syitä.” Näin totesi psykiatrian erikoislääkäri ja ylilääkäri Jukka Kärkkäinen THL:stä kirjoituksessaan Helsingin Sanomissa 11.4.2019.

Sekä nuorten että vanhempien työntekijöiden masennuksen torjuntaan tarvitaan ikäjohtamisen hyviä käytäntöjä. Hyvällä ikäjohtamisella parannetaan henkilöstön osaamista, yhteistyötä, motivaatiota, työkykyä ja jaksamista. Tavoitteena on, että jokainen työntekijä, iästä riippumatta, voisi tuntea työnsä mielekkääksi ja arvostetuksi ja saavuttaa hänelle asetetut tavoitteet.

Eri-ikäisillä on erilaista osaamista, erilaisia arvoja ja erilaisia odotuksia työtään ja johtamista kohtaan elämän eri vaiheissa. Nuoremmille on tärkeää heidän elämäntilannettaan huomioiva ja omia arvojaan ja uratavoitteitaan tukeva johtamistapa. Vanhemmat puolestaan toivovat kokemuksensa arvostamista ja yksilöllisiä ratkaisuja jaksamisensa ja osaamisensa ylläpitämiseksi.

Hyvään ikäjohtamiseen tarvitaan myös hyviä tunneälytaitoja. Tunneälytaidot auttavat ymmärtämään erilaisuutta, näkemään asiat toisten kannalta ja tuntemaan empatiaa. Tunneälykäs esimies osaa ottaa huomioon eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten erilaiset arvot, odotukset ja vahvuudet, mutta myös heidän yksilölliset tarpeensa ja voimavaransa töiden organisoinnissa. Hän saa eri-ikäiset työskentelemään yhdessä, tukemaan toisiaan ja oppimaan toinen toisiltaan.

Hyvä ikäjohtaminen perustuu oikeaan tietoon ikääntymisen vaikutuksista ja oikeisiin ikäasenteisiin. Kielteiset asenteet ja ennakkoluulot edistävät ikäsyrjintää ja ovat suurin este hyvälle ikäjohtamiselle ja eri-ikäisten yhteistyölle. Virheellisistä ennakkokäsityksistä on päästävä eroon ja oikeaa ikätietoisuutta lisättävä. Henkilöstön eri-ikäisyys ja erilaisuus eivät ole työyhteisölle rasite, vaan suuri rikkaus ja voimavara. Aivan liian monissa organisaatioissa tätä ei vieläkään tunnuta ymmärrettävän.

Lisätietoja: Työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään yhä useammin masennuksen vuoksi. https://www.etk.fi/tiedote/tyokyvyttomyyselakkeelle-siirrytaan-yha-useammin-masennuksen-vuoksi/

https://www.simstrom.fi/ikajohtaminen

Simström, Hannu (2009): Tunneälytaidot ikäjohtamisessa. Akateeminen väitöskirja.